VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.            V těchto obchodních podmínkách jsou použity pojmy s následujícím významem

POJEM

VÝZNAM POJMU

VOP

Tyto všeobecné obchodní podmínky

Prodávající

Jan Pipek, IČO: 05487960, DIČ: CZ8311112315, se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24    

Kupující

Osoba, která činí objednávku zboží, a uzavírá tak Kupní smlouvu s Prodávajícím. Kupujícím může být Spotřebitel, nebo jiná osoba, zejména pak Podnikatel.

Podnikatel

Osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, která uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s touto činností. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li osoba v registraci nebo při uzavírání Kupní smlouvy své identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo, použijí se pravidla VOP určená pro Podnikatele, nedoloží-li tato osoba, že jedná bez souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti. Pravidla pro Podnikatele se použijí i v případě, jedná-li jiná osoba jménem Podnikatele nebo na jeho účet.

Spotřebitel

Člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Smluvní strany

Prodávající a Kupující

OZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dostupné na webové adrese https://www.prodejcmelaku.cz/content/3-obchodni-podminky

e-shop

Internetový obchod Prodávajícího, který je dostupný na webové adrese https://www.prodejcmelaku.cz/

 

1.2.            VOP se stávají součástí každé Kupní smlouvy, a to včetně Zásad zpracování osobních údajů. Součástí VOP je dále vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání v Kupní smlouvě, která se odchylují od VOP, mají přednost před úpravou VOP.

 

1.3.            Kupující před dokončením objednávky (uzavřením Kupní smlouvy) výslovně potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP a Zásad zpracování osobních údajů, souhlasí s nimi a je si vědom, že se stávají součástí Kupní smlouvy.

 

1.4.            Kupní smlouva se uzavírá v písemné formě, připouští se elektronická podoba. Smlouvu je možno uzavřít výhradně v českém jazyce. Smluvní dokumentace bude archivována v evidenci Prodávajícího a Prodávající o ní Kupujícímu na jeho žádost poskytne informace. Kupující bude mít smluvní dokumentaci k dispozici v e-mailové komunikaci s Prodávajícím. Učiní-li Kupující objednávku na e-shopu prostřednictvím svého zákaznického účtu, bude mít přístup k objednávce a souvisejícím dokumentům také prostřednictvím svého zákaznického účtu, v němž bude uložena.

 

1.5.            Údaje uvedené na e-shopu a v dokumentech dostupných na e-shopu, zejména údaje o zboží, jeho vlastnostech a ceně atp., jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných a s výjimkou údajů o dostupnosti zboží a obrázků. Údaje o dostupnosti zboží včetně předpokládaných termínů dodání jsou pouze orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

 

1.6.            Náklady vzniklé Kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) hradí Kupující, přičemž se neliší od základní sazby.

 

1.7.            Prodávající není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

1.8.            Prodávající neodpovídá za nepřetržitou dostupnost e-shopu a služeb s ním spojených (např. zákaznický účet), a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.

 

1.9.            Kupující tímto plní svoji zákonnou informační povinnost a sděluje své následující kontaktní údaje:

            Telefon:            + 420 734 684 143

            E-mail:             jan.pipek@prodejcmelaku.cz

 

II.      PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

 

2.1.            Prodávající tímto sděluje, že je na období do 31. 12. 2026 na území Královehradeckého kraje držitelem výjimky pro zvláště chráněný druh živočicha – čmeláka zemního (Bombus terrestris) dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona, konkrétně k dovozu, přepravě, držení, přemísťování, rušení, chytání a usmrcování jedinců tohoto druhu, a to vše za účelem poskytování opylovací služby jedinci druhu čmelák zemní (Bombus terrestris) uživatelům této služby, přičemž je třeba respektovat následující podmínky

 

a)         Čmeláci budou využíváni pouze pro účely opylování rostlin v uzavřených prostorách (skleníky) a v sadech apod. kulturách, kde nelze využít běžné postupy pro opylování s využitím včelstev z hlediska časových (časně jarní období) nebo technických podmínek,

b)         Úlky nebudou instalovány v území přírodních památek a přírodních rezervací a jejich ochranných       pásmech,

c)         Použity budou pouze úlky s možností regulace pohybu dělnic (regulace vletu a výletu) a možností          úplného uzavření; výletové otvory budou osazeny redukcí zabraňující vylétnutí jedinců pohlavní            generace (queen excluder),

d)         Úlky budou do opylovaných kultur instalovány od fáze líhnutí prvních dělnic a odstraněny nejpozději 8 týdnů od instalace (do doby zahájení vývoje pohlavní generace); to lze v uzavřených prostorách aplikovat opakovaně; úlky musí být pro účely kontroly vždy označeny termínem instalace,

e)         Při venkovním použití budou úlky využívány pouze po dobu kvetení opylovaných kultur (při       dodržení uvedené doby instalce max. 8 týdnů, resp. do doby zahájení vývoje pohlavní generace),

f)          Při vnitřním použití (ve sklenících apod.) bude účinně zamezeno úniku jedinců čmeláků, např.     zasíťováním,

g)         Odstranění úlků nejpozději v 8. týdnu od instalace bude provedeno tak, že bude umožněn pouze   jednostranný vstup dělnic (dovnitř) po dobu 24 hod. a poté bude úlek zcela uzavřen; následně bude   zajištěno přerušení vývoje pohlavní generace a odstranění starých dělnic a královny (umístěním úlku            na dobu nejméně 24 hod. do mrazáku při teplotě min. -18 °C nebo použití insekticidu či jiného       způsobu, který zajistí prokazatelné ukončení vývoje jedinců včetně larev); i nevyužité úlky a jedinci             (neumístění do opylovaných kultur), včetně vyvíjející se pohlavní generace, budou odstraněny        rovněž výše uvedeným způsobem,

ch)       konečné odstranění úlků musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy (zákon o odpadech)

 

2.2.            Kupující tímto sděluje, že je na období do 31. 12. 2022 na území Zlínského kraje držitelem výjimky pro zvláště chráněný druh živočicha – čmeláka zemního (Bombus terrestris) dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona, konkrétně k dovozu, držení, přepravě a prodeji uměle odchovaných jedinců, různých vývojových stádií a jimi užívaných sídel zvláště chráněného druhu čmelák zemní (Bombus terrestris), za účelem poskytnutí opylovacích služeb na území Zlínského kraje za těchto podmínek této služby, přičemž je třeba respektovat následující podmínky:

a)         přeprava a přemisťování rojů bude prováděna tak, aby nedocházelo k nechtěným únikům čmeláků či jejich úmrtí během transportu.

 

2.3.            Kupující tímto sděluje, že je na období do 31. 12. 2027 na území Olomouckého kraje držitelem výjimky pro zvláště chráněný druh živočicha – čmeláka zemního podle ust. § 56 odst. 2 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – pro účely opětovného vysazení v původním areálu druhu a  pěstování nezbytných pro tyto účely  výjimky z ochranných podmínek podle § 50 téhož zákona ze zákazu držení, přepravy, přemisťování, nabízení k prodeji a k prodeji různých vývojových stádií za účelem poskytování opylovací služby a podpory obnovy populace tohoto druhu v areálu jeho původního výskytu za těchto podmínek této služby, přičemž je třeba respektovat následující podmínky:

a)         přeprava a přemisťování rojů bude prováděna tak, aby nedocházelo k nechtěným únikům čmeláků či jejich úmrtí během transportu.

 

2.4.            Prodávající tímto poučuje Kupujícího o podmínkách

a)               bezpečná manipulace a přeprava

b)               nejvhodnější umístění úlků v terénu

c)               zásady péče o čmeláčí kolonie

V instruktážním materiálu nazvaném „Jak na chov čmeláků?“, který tvoří přílohu těchto VOP v závěru tohoto dokumentu.

2.5.       Kupující zvláště prohlašuje, že se seznámil s jednotlivými oblastmi, ve kterých je oprávněn úly umístit, včetně jednotlivých podmínek jejich užívání, jak je uvedeno v čl. II VOP, a tyto se zavazuje dodržovat a úly umisťovat pouze na území, ke kterému se vztahuje výjimka, nikoliv však na zvláště chráněná území. Kupující bere na vědomí, že tyto podmínky jsou stanoveny rozhodnutím k tomu příslušným orgánem veřejné moci a za jejich nedodržení mu hrozí sankce, zejména pokuta, ze strany tohoto orgánu. Součástí těchto podmínek pak může být i povinnost Prodávajícího evidovat a k tomu příslušného orgánu veřejné moci oznámit specifikace lokalit včetně čísla pozemku, katastrálního území a jména Kupujícího a počtu prodaných hnízd. Kupující se zavazuje tyto údaje Prodávajícímu poskytnout. Ustanovením tohoto článku VOP není dotčena povinnost Kupujícího postupovat v souladu s účinnými právními předpisy upravujícími chov čmeláků a záležitosti s tím související.

2.6 Kupující bere na vědomí, že nemožnost umístění úlů na jiné území a jiným způsobem, než jak je patrno z odst. 2.1–2.7 VOP, nepředstavuje vadu objednaného zboží.  

  1.     KOUPĚ ZBOŽÍ

3.1.            Objednávku je možno učinit pouze prostřednictvím objednávkového formuláře na e-shopu. Uživatel e-shopu se může na e-shopu zaregistrovat, a vytvořit si tak zákaznický účet, prostřednictvím kterého může činit objednávky. Objednávku na e-shopu je možno učinit také bez nutnosti registrace.

 

3.2.            Vystavením zboží na e-shopu činí Prodávající návrh na uzavření Kupní smlouvy k vystavenému zboží prostřednictvím e-shopu s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Kupující odesláním objednávky přijímá v rozsahu jím objednaného zboží nabídku Prodávajícího, od které se nemůže odchýlit; odchýlí-li se, postupuje se dle odst. 3.4 těchto VOP. Okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu je uzavřena Kupní smlouva. Obsahem Kupní smlouvy není závazek Prodávajícího provést instalaci zakoupeného zboží.

 

3.3.            Prodávající potvrdí Kupujícímu, že obdržel jeho objednávku, e-mailem se souhrnem objednávky zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. K e-mailu budou připojeny VOP a Zásady zpracování osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že e-mail potvrzující obdržení objednávky je generován automaticky, a tudíž nepotvrzuje správnost údajů o objednaném zboží včetně jeho ceny. Zvolí-li Kupující způsob platby převodem na účet Prodávajícího, bude mu v dalším e-mailu zaslána faktura.

 

3.4.            Bude-li Prodávajícímu doručena objednávka s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou oproti nabídce Prodávajícího (např. požadavkem na jiné zboží než to, které je nabízeno na e-shopu, nebo jiné vlastnosti zboží, než jaké jsou uvedeny na e-shopu), nedojde doručením objednávky Prodávajícímu k uzavření Kupní smlouvy. Taková objednávka je pouze poptávkou Kupujícího pro dané zboží.

 

3.5.            Objedná-li Kupující zboží, u něhož je uveden zjevně chybný údaj (zejména o ceně, vlastnostech zboží, atp.), nedojde odesláním objednávky k uzavření Kupní smlouvy. Objednávka bude v takovém případě považována za poptávku Kupujícího. Prodávající vyrozumí Kupujícího o chybném údaji, jakož i o tom, že Kupní smlouva nebyla uzavřena, a případně s ním projedná možnost uzavření Kupní smlouvy na Kupujícím poptávané zboží.

 

3.6.            V případě vzniku jakýchkoliv pochybností na straně Prodávajícího o správnosti objednávky si Prodávající za účelem předcházení vzniku omylů při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jakož i za účelem minimalizace rizika vzniku případných sporů vyhrazuje právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě není Prodávající povinen plnit do okamžiku, kdy mu bude správnost objednávky Kupujícím potvrzena, příp. doložena. Prodávající je oprávněn takto postupovat dle svého uvážení zejména v případě:

a) zjevně chybného údaje o Kupujícím;

b) neobvykle vysokého množství objednaného zboží;

c) neobvykle vysoké ceny objednaného zboží;

d) pochybností o tom, zda osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy (vytváření objednávky) jedná za Kupujícího, je oprávněna jménem a na účet Kupujícího jednat.

  1.      CENA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.            Ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny v českých korunách včetně DPH a případných dalších poplatků a jsou konečné. Je-li cena zboží uvedena s haléři a nezvolí-li Kupující bezhotovostní platbu, bude výsledná kupní cena zaokrouhlena na nejbližší platnou nominální hodnotu zákonných peněz v oběhu. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po převzetí zboží a úplném zaplacení ceny zboží a nákladů na dodání.

 

4.2.            Kupující akceptuje následující platební metody, kdy volba náleží Kupujícímu:

a)                bezhotovostním převodem na účet uvedený ve faktuře dle odst. 3.3 VOP

b)               v hotovosti

 

4.3.            Prodávající dodá zboží Kupujícímu poté, co Kupující uhradí cenu zboží v plné výši, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Doba dodání zboží závisí na jeho aktuální dostupnosti. Prodávající připraví zboží, které má v okamžiku doručení objednávky na svém skladě, k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 

4.4.             Zboží, které v okamžiku doručení objednávky Prodávající na skladě nemá, bude připraveno k dodání Kupujícímu zpravidla do 10 (deseti) dnů poté, co bude Prodávajícímu dodáno od jeho dodavatele. Pokud je u daného zboží na e-shopu uvedena doba dodání, jedná se o orientační nezávaznou dobu, ve které takové zboží zpravidla bude naskladněno. Doba dodání u neskladového zboží závisí na době, ve které bude zboží dodáno Prodávajícímu ze strany jeho dodavatele, a může dojít k jejímu prodloužení. O případném prodloužení bude Kupující informován.

 

4.5.            Dodání zboží Kupujícímu probíhá prostřednictvím osobního odběru Prodávajícím na některém z výdejních míst, přičemž volbu činí v rámci objednávkového formuláře Prodávající:

 

Osobní odběr není zpoplatněn.

V.       REKLAMACE

5.1.            Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, tj. že odpovídá ujednané jakosti, ujednanému provedení a je dodáno v ujednaném množství. V případě, že jakost a provedení zboží nebyly ujednány, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží je vhodné pro účel patrný z Kupní smlouvy, a není-li takový účel patrný, pak pro účel obvyklý. Není-li Kupující Podnikatelem, odpovídá Prodávající i za to, že zboží zejména

a)      má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)     se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)      vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

5.2.            Prodávající neodpovídá zejména za

a)      vady, o kterých Kupující před převzetím zboží věděl nebo o kterých musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět,

b)     vady, které Kupující způsobil sám, a to zejména nevhodnou manipulací, chybnou instalací nebo nedodržením pokynů k instalaci a pokynům k používání, používáním zboží k jiným než určeným účelům, či skladováním v nevhodných podmínkách

c)      vady, pro které byla s Kupujícím ujednána nižší cena zboží

 

5.3.            Je-li Kupujícím Spotřebitel, pak ust. odst. 5.1 písm. a) - e) VOP se nepoužije:

a)    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)   na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c)   u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d)   vyplývá-li to z povahy věci.

 

5.4.            Požádá-li o to Kupující, který není Podnikatelem, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

5.5.            Kupující, který není Podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

5.6.            Kupující – Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady jen, pokud zboží bylo vadné při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího – Podnikatele, byť se vada projevila později. Jedná-li se o skrytou vadu, je Kupující – Podnikatel povinen jí oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) let po odevzdání věci. Neoznámí-li Kupující – Podnikatel vadu zboží Prodávajícímu včas, je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout a právo z vadného plnění Kupujícímu – Podnikateli nepřiznat.

5.6.

5.7.            Kupující oznámí vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží a dostatečné péči zjistit. Kupující oznámí vadu:

a)      v elektronické podobě na email jan.pipek@prodejcmelaku.cz ,

b)     v listinné podobě na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, nebo

c)      v jakékoli jiné formě, není-li Kupující Podnikatelem.

V oznámení je Kupující povinen popsat, jakým způsobem se vada projevuje.

5.8.            Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na

a)      odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b)     odstranění vady opravou zboží,

c)      přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)     odstoupení od Kupní smlouvy.

5.9.            Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na

a)      odstranění vady, nebo

b)     přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

5.10.         Oznámení o tom, jaké právo z vadného plnění dle odst. 5.8 nebo 5.9 Kupující zvolil, je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu současně s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po něm.  Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

5.11.         Je-li Kupujícím Spotřebitel, pak má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující Spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

5.12.         Současně s oznámením vady případně bezodkladně po něm je Kupující v případě uplatnění práva na odstranění vady zboží (s výjimkou dodání chybějícího zboží) nebo v případě odstoupení od Kupní smlouvy povinen doručit vadné zboží Prodávajícímu, případně zboží předat Prodávajícímu jinak po vzájemné domluvě. Reklamaci učiněnou Kupujícím – Spotřebitelem vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, předal-li Kupující současně zboží Prodávajícímu a nedohodnou-li se Prodávající a Kupující – Spotřebitel na delší lhůtě s ohledem na charakter zboží či vady. Reklamaci učiněnou Kupujícím, který není Spotřebitelem, vyřídí Prodávající ve lhůtě přiměřené povaze reklamovaného zboží a obsahu reklamace.

 

5.13.         Pro řádné vyřízení reklamace je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména umožnit Prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží, sdělit Prodávajícímu veškeré potřebné informace, případně dodat dokumenty potřebné k vyřízení reklamace atp. Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícího k takové součinnosti vyzve. O dobu, po kterou je Kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti, se bez dalšího prodlužuje lhůta pro vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy Prodávající odešle Kupujícímu sdělení o tom, jak byla reklamace vyřízena.

 

VI.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITEL

6.1.            Ustanovení tohoto článku upravují odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího i Prodávajícího, zejména pak důvody a formu odstoupení, vrácení plnění apod. Tato ustanovení se použijí pro odstoupení od Kupní smlouvy ve všech případech podle OZ a Kupní smlouvy, resp. VOP, s výjimkou odstoupení Kupujícího – Spotřebitele ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží dle ustanovení § 1829 OZ. Toto odstoupení je upraveno samostatně v čl. VII VOP.

 

6.2.            Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodů stanovených OZ nebo Kupní smlouvou, resp. VOP.

 

6.3.            Prodávající je oprávněn až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující podstatným způsobem poruší Kupní smlouvou, jakož i v dalších případech stanovených OZ a Kupní smlouvou, resp. VOP. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména (nikoliv výhradně) v případě, že:

            a)  Kupující neuhradí cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě splatnosti a způsobem         dle Kupní smlouvy;

            b)  Kupující nepřevezme zboží v době a způsobem sjednaným v Kupní smlouvě;

c)  zboží nelze dodat v přiměřené době, a to i v případě, že je na e-shopu uvedeno jako dostupné skladem (např. v případě, že zboží bylo staženo z oběhu, přestalo se vyrábět, v případě prodloužení nebo výpadku dodávek zboží ze strany dodavatelů Prodávajícího, nabídka zboží byla Prodávajícím pozastavena nebo ukončena apod. bez ohledu na to, že Prodávající na tuto skutečnost případně prozatím nezareagoval změnou v údaji o dostupnosti zboží);

d) v době od uzavření Kupní smlouvy došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na dodání zboží;

            f) Kupující ani do 14 (čtrnácti) dní ode dne obdržení žádosti Prodávajícího podle odst. 3.6 VOP    nepotvrdí nebo nedoloží správnost objednávky;

            g) Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží z dřívější Kupní smlouvy            uzavřené s Prodávajícím;

6.4.            Kupující – Podnikatel musí odstoupení učinit v písemné formě a může jej zaslat Prodávajícímu v listinné podobě na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha nebo elektronické podobě na e-mail jan.pipek@prodejcmelaku.cz .

 

6.5.            Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran Kupní smlouva zaniká a Smluvním stranám vzniká povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy.

 

6.6.            Kupující po odstoupení od Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu vrátí Prodávajícímu zboží, které od něj na základě Kupní smlouvy obdržel,.v místě, kde jej od Prodávajícího převzal, nebo na jiném s Prodávajícím dohodnutém místě.  Kupující je povinen vrátit zboží včetně veškerého příp. dodaného příslušenství.  Kupující má povinnost zabezpečit vracené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při do okamžiku předání Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Vrácení zboží prostřednictvím poštovní či kurýrní přepravy je s ohledem na povahu zboží vyloučeno.

 

6.7.            Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal (cenu zboží a náklady na dodání zboží Kupujícímu), a to bezhotovostně na účet, ze kterého finanční prostředky od Kupujícího obdržel nebo který mu za tímto účelem Kupující sdělí. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu bude zboží ze strany Kupujícího předáno.

  1.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM PODLE UST. § 1829 OZ

7.1.            Ustanovení tohoto článku VOP upravují výhradně a v plném rozsahu odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem bez udání důvodu podle ustanovení § 1829 OZ. Odstoupením od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran Kupní smlouva zaniká a Smluvním stranám vzniká povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy.

 

7.2.            Kupující – Spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 a násl. OZ oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta zůstane zachována, pokud Kupující – Spotřebitel v uvedené lhůtě sdělí/odešle sdělení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující – Spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od Kupní smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

7.3.            Činí-li jej v písemné formě, pak odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 7.2 VOP může Kupující – Spotřebitel zaslat v listinné podobě na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, nebo v elektronické podobě na e-mail jan.pipek@prodejcmelaku.cz .

 

7.4.            Odstoupí-li Kupující – Spotřebitel od Kupní smlouvy podle odst. 7.2 VOP, předá Prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy v místě, kde jej od Prodávajícího převzal, nebo na jiném s Prodávajícím dohodnutém místě.

 

7.5.            Kupující – Spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy podle odst. 7.1 VOP veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Vrácení zboží prostřednictvím poštovní či kurýrní přepravy je s ohledem na povahu zboží vyloučeno.

 

7.6.            Prodávající vrátí Kupujícímu – Spotřebiteli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží Kupujícímu – Spotřebiteli, které Prodávající od Kupujícího – Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí Prodávající Kupujícímu – Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím Kupující – Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – Spotřebiteli dříve, než mu Kupující – Spotřebitel předá zboží,..

 

7.7.            Kupující - Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti

 

7.8.            Prodávající upozorňuje Kupujícího – Spotřebitele, že dle ust. § 1837 OZ Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy

a)         o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

            b)         o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických               důvodů jej není možné vrátit.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.            Dojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku sporu z užívání e-shopu nebo z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

8.2.            Spotřebitel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8.3.            Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku. V případě Spotřebitele se zohledňují pravidla vztahující se na Spotřebitele, a to nejen v OZ, ale též podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

 

8.4.            Prodávající má právo VOP kdykoliv změnit. Vztahy vzniklé před účinností změny VOP se však nadále řídí VOP ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 

8.5.            Je-li odkaz uvedený ve VOP na jiné ustanovení VOP chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení VOP, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.

 

8.6.            VOP, včetně jejich příloh, jsou vyvěšeny na e-shopu.

 

8.7.            VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 18.2.2022.

 

Jak na chov čmeláků?

 

 

 

Nákup hnízda a čmelínu

Děkujeme Vám za důvěru a výběr našich služeb. Zakoupili jste si u nás samotné hnízdo čmeláků (matka a dělnice), případně hnízdo včetně dřevěného úlku.

Doručení čmeláků do domu

Čmeláci Vám budou předání na předem domluveném místě kde se dozvíte základní rady k péči o hnízdo.

Otvíráme svět čmeláků

Jak pracovat s doručenou zásilkou Vám poradí přímo náš doručovatel. Mohou nastat dvě varianty, podle toho, zda jste objednali pouze hnízdo, či hnízdo včetně čmelínu.

Samotné hnízdo

Hnízdo je doručeno v kartonové krabici, ta slouží jako čmelín, který lze umístit do přírody. Střechu krabice doporučujeme chránit nepromokavým materiálem (kryt z lina, dřevotřísky apod.), nejlépe v barvě přitažlivé pro čmeláky (bílá, modrá, fialová či žlutá).

 

Hnízdo včetně dřevěného čmelínu

Hnízdo je doručeno v kartonové krabici, uvnitř kartonové krabice je umístěno menší plastové hnízdo, které opatrně přemístěte do dřevěného čmelínu. Výhodou dřevěného čmelínu je nejen vyšší ochrana čmeláků proti chladu, dešti či vedru, ale také jeho opětovné využití v další sezóně. Čmelín je vybaven ochranou klapkou proti škůdcům.

Umístění čmelínu

Čmelín (ať už kartonový či dřevěný) umístěte ideálně do stínu, např. pod korunu stromu, teplota v hnízdě by v letních měsících neměla přesáhnout 35°C. Jako ochranu před mravenci doporučujeme postavit čmelín.

na podložku alespoň 30cm na zemí a nožky podložky ošetřit přípravkem proti mravencům, případně je ponořit do misek s olejem. V průběhu sezóny pak také vytrhávejte plazivé rostliny v okolí podložky, které by mohli mravenci využít jako cestu. Čmelín postavte tak, aby vchod, kterým sami čmeláci vlétají dovnitř a ven, byl vystaven směrem do volné krajiny. Pro usnadnění hnízdění naplňte čmelín ze 2/3 teplodržným materiálem. Nepoužívejte vatu, písek či syntetické materiály.

Péče a pozorování života čmeláků

Mají-li čmeláci vhodné podmínky a dostatek potravy, dokáží se o sebe a své hnízdo postarat sami. V případě chladného počasí na začátku jara je možné opatrně dokrmovat matku cukerným roztokem (umístěním např. ve víčku). Čmelín ale vždy otvírejte opatrně a spíše ve večerních hodinách.

Čmelákům také uděláte radost vysazováním jejich oblíbených květin (chrpy, šalvěj atd.) a celkově umístěním do rozmanité zahrady (kombinace různých druhů ovocných stromů a keřů, okrasných květin atd.)

A co na konci sezóny?

Během letní sezóny si čmelín žije vlastním životem a produkuje dělnice, trubce i nové matky. Trubci a dělnice na sklonku léta vyhynou a nové matky čmelín opouštějí, aby přezimovaly v zemi. Začátkem podzimu tak čmelín osiří. Kartonový čmelín je v této fázi připraven na vyhození, dřevěný čmelín zbavte starých zbytků, vyčistěte a ponechte na chladném větraném místě na další sezónu.

Potřebujete více informací, radu ?

Případně chcete-li jen sdílet své zkušenosti s ostatními chovateli čmeláků, neváhejte se na nás kdykoli obrátit telefonicky, emailem či na našich facebookových stránkách. Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

Kontakt

ProdejČmeláků.cz, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Zavolejte nám: +420 731 684 143

 

Email: jan.pipek@prodejcmelaku.cz

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem dle ust. § 1829 OZ bez udání důvodu

Prodávající (adresát):

Jan Pipek

IČO: 05487960,

Rybná 716/24

Staré Město      

Praha 1

 

Kupující:

Jméno a příjmení, příp. IČO:

Adresa bydliště/sídla

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím o nákupu tohoto zboží:

Specifikace zboží: ________________________________________________________

Datum objednání zboží: ________________________

Prosím o vrácení kupní ceny[1]:

-        bezhotovostním převodem na účet č. ________________________

-        v hotovosti na prodejně ________________________

-        jiným způsobem ________________________

 

 

Datum ________________________                                                    ________________________

                                                                                                          Podpis kupujícího, zasílá-li                                                                                                formulář v listinné podobě

[1] Nehodící se škrtněte a doplňte chybějící údaje.